CN. Th3 3rd, 2024
Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hằng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển doanh nghiệp. Năm 2023, thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07/3/2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã và đang triển khai và sẵn sàng cho điều tra doanh nghiệp năm 2023 với nhiều hoạt động, chương trình nhằm đảm bảo đúng thời gian cũng như chất lượng thông tin thu thập từ cuộc điều tra.

Theo kế hoạch, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023. Đây là cuộc điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh. Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu.

Qua kết quả rà soát, Bình Định có khoảng 7.000 doanh nghiệp tham gia điều tra doanh nghiệp năm 2023. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành đáp ứng chất lượng, tiến độ điều tra.

– Cục Thống kê tỉnh Bình Định rà soát, cập nhật và hoàn thành danh sách nền; hoàn thành công tác lựa chọn các điều tra viên và giám sát viên. Lực lượng điều tra viên chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách, theo dõi, liên lạc doanh nghiệp để cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc khi điền vào phiếu Web-form trên trang điện tử của cuộc điều tra.

– Thực hiện đăng tải Quyết định, phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 của Tổng cục Thống kê; Kế hoạch Cục Thống kê về việc thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp; tờ rơi hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trên website Cục Thống kê.

– Ngày 09/3/2023, Cục Thống kê tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 222/CTK-TH gửi Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ công tác tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Quý cơ quan.

– Triển khai tập huấn điều tra doanh nghiệp cho 77 điều tra viên và giám sát viên.

– Ban hành Công văn gửi Giám đốc các doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.

– Phân công giám sát viên điều tra doanh nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện:

+ Nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những sai phạm (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện Phương án điều tra thống kê của cá nhân, tổ chức, đơn vị;

+ Giúp Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện đúng Phương án điều tra;

+ Theo dõi, đôn đốc các điều tra viên thu thập thông tin theo đúng tiến độ;

+ Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Điều tra viên và kế toán doanh nghiệp trong quá trình điều tra;

+ Góp phần tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành Thống kê, đảm bảo độ tin cậy, đầy đủ và kịp thời của thông tin thống kê.

Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, phối hợp của các đơn vị và sự đồng thuận của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, số liệu chính xác, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Với việc triển khai đồng bộ, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Phương án của cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tin tưởng sẽ hoàn thành thu thập thông tin về doanh nghiệp theo đúng Phương án tiến độ điều tra để kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, cuộc điều tra còn phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP); phục vụ biên soạn “Sách Trắng doanh nghiệp năm 2023” và “Sách Trắng hợp tác xã năm 2023”; Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp. Đồng thời, kết quả thu được từ điều tra này cũng sẽ được sử dụng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo đúng kế hoạch./.

Nguyễn Thị Mỹ
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Nguồn: Tạp chí Con số sự kiện (Tổng cục Thống kê)

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *