T7. Th6 15th, 2024

Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 26/9/2023, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì buổi Lễ. Cùng tham dự buổi Lễ ký kết có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê.Thực hiện Luật Hộ tịch, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (ban hành kèm theo Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là Đề án 06) và từ nhu cầu phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê trong việc chia sẻ dữ liệu liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và thống kê hộ tịch; đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, kịp thời và chính xác trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch, từ đầu năm 2022, Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê) đã phối hợp cùng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Y tế) và các chuyên gia trong lĩnh vực hộ tịch, thống kê tổ chức nhiều cuộc họp kỹ thuật, hội thảo để thống nhất những nội dung liên quan đến công tác phối hợp chia sẻ dữ liệu.

Trên cơ sở nội dung trao đổi, tháng 7/2023, các đơn vị đã hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi và phụ lục thông tin, dữ liệu liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch giữa ba cơ quan là Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê (gọi tắt là Quy chế phối hợp).

Quy chế phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch gồm 03 chương, 11 điều và 03 phụ lục, trong đó có quy định cụ thể về mục tiêu, nguyên tắc thực hiện, yêu cầu, nội dung phối hợp, các phương thức cập nhật, chia sẻ dữ liệu…

Mục tiêu quan trọng của Quy chế phối hợp là: (i) Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và thống kê hộ tịch; đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, kịp thời và chính xác trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch và xây dựng báo cáo thống kê hộ tịch; tăng cường phối hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực của các cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành. (ii) Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung quan trọng của Quy chế phối hợp là các thông tin, dữ liệu liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch mà các cơ quan có thể chia sẻ, cập nhật như: Các thông tin về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn theo loại hình đăng ký, độ tuổi, khu vực (từ Bộ Tư pháp); Thông tin về số trẻ sinh ra, số tử vong tại các cơ sở y tế (từ Bộ Y tế)… Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan được thực hiện đồng thời qua văn bản, hệ thống quản lý văn bản điện tử, thư điện tử công vụ và trực tuyến trên môi trường mạng.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh Quy chế phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa ba cơ quan đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng về chia sẻ dữ liệu
Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045 xác định khai thác cơ sở dữ liệu hành chính để biên soạn các chỉ tiêu thống kê là nhiệm vụ trọng tâm. Điều này đòi hỏi cần có sự phối hợp của tất cả các Bộ, ngành và cơ quan. Thông tin từ cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp và các cơ sở dữ liệu của ngành Y tế là rất cần thiết và quan trọng, cung cấp thông tin đầu vào có chất lượng cao trong việc ước tính, biên soạn các chỉ tiêu liên quan trong lĩnh vực thống kê nhân khẩu học. Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương sẽ giúp tối đa hóa giá trị dữ liệu. Từ đó, thúc đẩy công tác tổng hợp, biên soạn, báo cáo, theo dõi, giám sát và đánh giá các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong lĩnh vực phụ trách của mỗi Bộ, ngành và cơ quan nói riêng và của Chính phủ nói chung.Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Quy chế phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng về chia sẻ dữ liệu, để tính toán các chỉ tiêu thống kê dân số trên cơ sở dữ liệu hành chính hiện có và là cơ sở pháp lý quy định rõ ràng để ba cơ quan có thể thực hiện tốt hơn nữa công tác trong lĩnh vực của mình. Qua đó đóng góp vào việc thực hiện thành công các chủ trương, chính sách trong việc xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử. Tổng cục trưởng đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị đầu mối đã nghiên cứu, phối hợp và hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa ba cơ quan.

Cũng tại buổi Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thống kê trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã có một quá trình và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bản Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin được ký ngày hôm nay là sự cam kết chính thức, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thống kê giữa ba cơ quan. Nội dung phối hợp bao gồm các vấn đề có ý nghĩa thiết thực để tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng hiệu quả thông tin thống kê.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự phối hợp giữa ba cơ quan trong thời gian qua
Với ý nghĩa quan trọng của Quy chế phối hợp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, trách nhiệm các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế, vai trò của các đơn vị đầu mối trong việc phổ biến, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Quy chế đã được xác định rõ ràng. Thứ trưởng tin rằng sau khi Quy chế được ký kết, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch giữa các cơ quan được thực hiện một cách thuận lợi, theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đề án 06 và Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 2
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tin tưởng sau khi Quy chế được ký kết, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu
giữa các cơ quan được thực hiện một cách thuận lợi
Sau phần phát biểu của Lãnh đạo ba cơ quan, các đại biểu đã chứng kiến Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cùng ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số liên quan đến đăng ký và thống kê hộ tịch và chụp ảnh lưu niệm./.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 3
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cùng ký kết Quy chế phối hợp
Lễ ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê 4
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *