T3. Th7 23rd, 2024

Thi đua khen thưởng ngành Thống kê năm 2022 – Những kết quả nổi bật

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2022

Năm 2022, ngành Thống kê triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt bảo đảm tốt thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KTXH của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài của Ngành như: Xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành LuậtThống kê sửa đổi; xây dựng kế hoạch thực hiện và các đề án thuộc Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên năm 2022; sửa đổi Quyết định số 10/2020/QĐ-TTgngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ vàcơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Để tạo động lực thúc đẩy tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn nêu trên, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Thống kê đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm tại cơ quan, đơn vị mình.

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 được các đơn vị trong Ngành quan tâm, chú trọng và thực chất hơn, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành trong thời gian tới.

Trong năm 2022, ngành Thống kê đã triển khai một số phong trào thi đua nổi bật, đó là: “Ngành Thống kê – Đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá trong hoạt động thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022”; Triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động như: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”; “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, chủ động sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025”; và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền thực hiện các quy định về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn; phối hợp tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua ”Lao động giỏi”, phong trào xây dựng tổ chức “Công đoàn vững mạnh” và xây dựng người nữ cán bộ, công chức ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được tôn vinh, biểu dương khen thưởng. Việc tôn vinh các gương điển hình, đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Kết quả khen thưởng năm 2022, cụ thể như sau:

Khen thưởng cống hiến: 01 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất”; 03 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì”; 02 cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”.

Khen thưởng thường xuyên: 03 tập thể được tặng thưởng ‘Huân chương lao động hạng Nhất”; 01 tập thể được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì”; 24 tập thể và 28 cá nhân được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; 11 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 171 tập thể và 353 cá nhân được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”; 03 tập thể được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2022; 14 tập thể được đề nghị tặng “Cờ thi đua cấp Bộ” năm 2022.

Các hình thức khen thưởng cấp Bộ, cấp nhà nước năm 2022 khác đang được tổnghợp, thẩm định, trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xemxét để trình cấp trên khen thưởng theo quy định.

Những thành tích xuất sắc có được là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành; sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đặc biệt là bằng sự nỗ lực phấn đấu, chủ động thích ứng, sáng tạo vượt qua khó khăn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế nước ta được dự báo có những thời cơ, thuận lợi vàkhó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó,toàn ngành Thống kê quyết tâm phấn đấu,phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,với chủ đề “Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê”.

Mục tiêu chủ yếu của công tác thi đua, khen thưởng ngành Thống kê năm 2023 là: Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy toàn thể công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Nội dung phong trào thi đua năm 2023, đó là:

Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyềnthông, báo chí của Ngành trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coiđây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.Thực hiện công tác khen thưởng đúng quy định, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người trực tiếp lao động,côngtác.

Các đơn vị thuộc Tổng cục trêncơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thông qua phong trào thi đua yêunước, các đơn vị chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuấtsắc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạtđộng,phát huy vaitrò,trách nhiệm của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; nâng cao chất lượng tham mưu của bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luậtvề thi đua, khen thưởng.

Thườngxuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết,tổngkết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trêncơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Mục tiêu phấn đấu thi đua năm 2023 bao gồm:

Về công tác chuyên môn: 100% các đơn vị, cá nhân đăng ký và giao ước thi đua; 100% tập thể Vụ và tương đương, các phòng và tương đương đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trên 70% đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 15% tập thể Vụ và tương đương có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”; 35% tập thể Vụ và tương đương có tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25% tập thể Vụ và tương đương có tập thể và cá nhân được tặng “Huân chương”.

Toàn Ngành phấn đấu đạt được 14 Cờ thi đua cấp Bộ, 04 Cờ thi đua của Chính phủ.

Về công tác Đảng: 100% tổ chức cơ sở đảng“Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 20% tổ chức cơ sở đảng“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 20% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Về công tác công đoàn: 100% công đoàn cơ sở ”Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% công đoàn cơ sở ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tự hào với những thành quả đã đạt được trong năm 2022, tập thể lãnh đạo,côngchức, viên chức và người lao động ngành Thống kê quyết tâm đoàn kết,phát huy truyền thống tốtđẹp, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêunước, hăng hái lao động, học tập,quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổquốc. Để phong trào thi đua toàn Ngành phát triển sâu rộngvà lan tỏa, Lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2023 với chủ đề:
“Ngành Thống kê – Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh kết nối, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”./.
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *