T7. Th6 15th, 2024

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “Tìm hiểu Luật Thống kê”

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 17, điểm d khoản 2 điều 48 và thay thế danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

Đây là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất trong công tác thống kê Nhà nước, là cơ sở để triển khai các hoạt động thu thập, tổng hợp, biên soạn và công bố các chỉ tiêu thống kê. Để văn bản quy phạm pháp luật về thống kê được triển khai hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn, Group Phổ biến thông tin thống kê tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thống kê”.

  1. MỤC ĐÍCH

– Nhằm trau dồi thêm kiến thức về Luật Thống kê đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê; khơi dậy tính tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa ứng xử, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của Ngành trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền và phổ biến pháp luật thống kê, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về thống kê trong công tác thống kê và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê; đảm bảo chất lượng điều tra, báo cáo thống kê, góp phần làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê của các đối tượng khác trong xã hội.

  1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thống kê;

– Các cá nhân ngoài ngành Thống kê. Không giới hạn độ tuổi, ngành nghề (trừ Ban tổ chức, thư ký cuộc thi). 

III. NỘI DUNG DỰ THI

– Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015;

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 17, điểm d khoản 2 điều 48 và thay thế danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13;

– Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

  1. HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC DỰ THI
  2. Hình thức

Trả lời câu hỏi online theo đường link được đăng tải trên Group Phổ biến thông tin thống kê.

– Với các câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có nhiều đáp án. Trong đó, có một đáp án đúng; người dự thi lựa chọn một đáp án duy nhất trong các đáp án.

– Sau khi hoàn thành 30 câu hỏi người dự thi sẽ nhấn nút GỬI để hoàn thành bài thi.

  1. Cách thức

– Người tham dự cuộc thi sử dụng máy tính hoặc điện thoại… của mình truy cập vào đường link được đăng tải trên Group Phổ biến thông tin thống kê (https://www.facebook.com/phobienthongtinthongke) và làm theo hướng dẫn.

– Người tham dự cuộc thi điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, số điện thoại, đơn vị và trả lời đầy đủ các câu hỏi.

– Mỗi người tham gia chỉ tham gia 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ xác minh thông tin cá nhân đúng như nội dung đăng ký khi trao giải.

  1. V. CÁCH BÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG; THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

– Trong trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng 30 câu hỏi trắc nghiệm, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm hơn và câu hỏi phụ để trao thưởng. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi kỳ (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian gửi bài dự thi).

– Kết quả thi hàng kỳ sẽ được công bố sau 03 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ thi trên Group Phổ biến thông tin thống kê. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trao thưởng cho người đạt giải trong kỳ thông qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân của người đạt giải hoặc hình thức khác nếu điều kiện cho phép.

– Người đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Ban Thư ký Cuộc thi liên hệ, trao thưởng.

– Trường hợp người đạt giải không cung cấp thông tin cá nhân đúng thực tế thì sẽ không được nhận giải thưởng. Giải thưởng sẽ chuyển cho người tiếp theo trả lời đúng các câu hỏi.

  1. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI, BAN CHẤM THI

– Admin Group Phổ biến thông tin thống kê chủ trì tổ chức.

– Ban Chấm thi do Ban tổ chức thành lập.

VII. THỜI GIAN DỰ THI

Bắt đầu từ 8h00’ngày 20/11/2022 đến hết ngày 20/12/2022. 

VIII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

– 01 Giải đặc biệt: 1.500.000 VNĐ;

– 01 Giải nhất:  1.000.000 VNĐ;

– 02 Giải nhì:  500.000 VNĐ/giải; 

– 03 Giải ba: 300.000 VNĐ/giải;   

– 05 Giải khuyến khích: 200.000 VNĐ/giải.

Giải thưởng được công bố trên Group Phổ biến thông tin thống kê vào ngày 23/12/2022 và các trang thông tin điện tử của ngành Thống kê.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền Luật Thống kê, giải thưởng mang tính chất động viên, khuyến khích người tham dự cuộc thi. Mọi điều chỉnh do Ban tổ chức xem xét quyết định.

 TM. BAN TỔ CHỨC        

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *