T2. Th6 17th, 2024

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nước ta diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của kinh tế – xã hội. Để tăng cường vai trò của Hợp tác xã, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nhằm  nhấn mạnh vai trò và vị trí của các hợp tác xã trong phát triển kinh tế.  Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, theo đó. từng Bộ, ngành, địa phương đã được giao những nhiệm vụ cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác xã ngày càng phát triển hơn. Nhờ vậy, khu vực hợp tác xã đã có chuyển biến tích cực, dần xóa bỏ mô hình hợp tác xã kiểu cũ, hoạt động gần đúng bản chất là phục vụ thành viên, góp phần nâng cao đời sống thành viên, ổn định chính trị tại cộng đồng.

Để ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển hợp tác xã và người dùng tin khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2022”.

Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã của cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2020, gồm 3 phần:

Phần I. Bối cảnh và tình hình phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

Phần II. Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã của cả nước giai đoạn 2016-2020.

Tải file Sách https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/11/Sach-trang-HTX-2022.pdf

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *