T7. Th6 15th, 2024

Ni dung chính bao gm:

Phn 1:Mt s vấn đề chung” đề cp nhng vấn đề chung ca vic ban hành Danh mc ngh nghip Vit Nam gm: Mục đích, ý nghĩa, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dng, nguyên tc xây dng, cu trúc và cách xây dng mã ngh, nhng điểm mi, mt s khái nim, nguyên tc phân loi ngh và tóm tt 10 nhóm nghcp 1 ca Danh mc ngh nghip Vit Nam.

Phn 2: “Áp dng Danh mc ngh nghip Vit Nam” hướng dn xác định thông tin v ngh nghip, quy trình xác định ngh nghip và mt s lưu ý phân loại ngh nghip.

Phần 3: “Các bng chuyển đổi” gồm mục đích của các bng chuyển đổi, căn cứ, ni dung mô hình chuyển đổi và các bng chuyển đổi. Các bng này là công c hu hiệu cho cơ quan thống kê và người dùng tin s dng trong vic chuyển đổi s liu theo ngh t VSCO 2020 sang VSCO 2008 và ngược li, đồng thi phc v cho nhu cu phân tích dãy s liu theo thi gian và các hot động thng kê, qun lý khác.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *