T3. Th7 23rd, 2024

Bức tranh kinh tế – xã hội Bình Dương đạt được nhiều kết quả tích cực

Năm 2022, tổng sản phẩm trong tỉnh Bình Dương (GRDP) ước tăng 8% so với cùng kỳ (kế hoạch tăng 8-8,3%). Trong đó: khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 3,1% so với cùng kỳ, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực II (công nghiệp – Xây dựng) tăng 8,2% so với cùng kỳ, đóng góp 5,67 điểm phần trăm; khu vực III (dịch vụ) tăng 9,5% so với cùng kỳ,đóng góp 1,89 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,6% so với cùng kỳ, đóng góp 0,36 điểm phần trăm.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 69,41% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế đóng góp 66,85% (với tốc độ tăng 8,26% so với cùng kỳ); Khu vực dịch vụ đóng góp 20,15%. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mức đóng góp 2,95% (cùng kỳ năm 2011 đóng góp 1,25%). GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2022 đạt 166 triệu đồng/năm (cùng kỳ năm 2021 đạt 156 triệu đồng/năm).

Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù vẫn còn nhiều khó khan trong năm 2022 tuy nhiên tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng. Năm 2022, diện tích các loại cây hàng năm ước tính đạt 19.965 ha, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây lâu năm năm 2022 ước tính đạt 142.793 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ, trong đó diện tích cây công nghiệp đạt 134.966 ha, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 148 trang trại gà; 255 trang trại heo; 45 trang trại vịt; 01 trang trại bò sữa. Tổng đàn trâu hiện có 4.794 con, bằng 99,8% cùng kỳ; tổng đàn bò 24.987 con, tăng 0,4% so với cùng kỳ; đàn lợn có 724.499con, tăng 4,2%; đàn gia cầm 14.691 ngàn con, tăng 6,6%so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm đạt 57.387 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày một nâng lên. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 29/41 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bức tranh kinh tế - xã hội Bình Dương đạt được nhiều kết quả tích cực
Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương
Sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 14,8% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,9%.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của 448 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cho thấy: Có 13,5% số DN đánh giá tình hình SXKD quý IV/2022 tốt hơn quý trước; 59,8% số DN đánh giá khó khăn và 26,7% số DN cho rằng tình hình SXKD ổn định. Dự kiến quý I/2023 so với quý IV/2022, có 50,4% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn, trong đó có 20% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 30,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Về tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước, nước ngoài, đối với đầu tư trong nước, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2022, đã thu hút được 6.235 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn là 40.165,5 tỷ đồng; 1.681 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 62.900 tỷ đồng. Trong kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 20,3% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký mới tăng 4,9% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp điều chỉnh vốn tăng 56,4% so với cùng kỳ và vốn đăng ký tăng 34,3%.

Đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ đầu năm đến ngày 15/12/2022, đã thu hút 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Trong đó: số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 69 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1,9 tỷ đô la Mỹ (tương ứng giảm 2,8% và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ) và 22 dự án điều chỉnh vốn (giảm 18,5% so với cùng kỳ) với tổng vốn là 23,7 triệu đô la Mỹ (bằng 2,9% so với cùng kỳ); số dự án góp vốn, mua cổ phần 172 dự án (tăng 3,6% so với cùng kỳ) với tổng vốn 1.169,7 triệu đô la Mỹ (tăng 74,3% so với cùng kỳ).

Về thương mại, dịch vụ,tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 269.290 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 183.272 tỷ đồng, chiếm 68,1% tổng số, tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 25.197 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ.

Về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2022 đạt 150,2 nghìn tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14,8%. Trong đó: nguồn vốn ngoài nhà nước 79,3 nghìn tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 15,8% và 52,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 60,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% và chiếm 40,3% tổng nguồn vốn. Theo báo cáo kho bạc nhà nước tỉnh, tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công từ đầu năm đến ngày 15/12/2022 là 4,4 nghìn tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch.

Về hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2022 duy trì tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm 2022 các ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh (gỗ, dệt may, da giày) gặp một số khó khăn. Năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng hoá ước đạt 34,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 6,5 tỷ USD, tăng 6,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 28,2 tỷ USD, tăng 6%. Thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,6 tỷ USD, chiếm 33,5% và tăng 2,7% so với cùng kỳ; Thị trường EU đạt 3,7 tỷ USD, tương ứng chiếm 10,6% và tăng 7%; Nhật Bản đạt 3,5 tỷ USD, chiếm 10,2% và tăng 5,6%…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa ước đạt 25,6 tỷ USD, tăng 0,03% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 3,7 tỷ USD giảm 0,02%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 21,9 tỷ USD, tăng 0,04%. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh với kim ngạch nhập khẩu đạt 11,6 tỷ USD, chiếm 45,4% và tăng 0,1% so với cùng kỳ, Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tương ứng chiếm 12,4% và tăng 0,8%; Đài Loan đạt 2,5 tỷ USD, chiếm 9,8% và tăng 3,6%…

Cán cân thương mại hàng hóa trong năm 2022 xuất siêu 9,1 tỷ USD, trong đó: khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 2,9 tỷ USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 6,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tính đến tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh còn 4.093 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,23%; 2.960 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,89% trên tổng số hộ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh < 2,3%. Việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy, học, kiểm tra đánh giá được ngành giáo dục chú trọng; chất lượng dạy ngoại ngữ, tin học được nâng cao phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được duy trì ổn định: kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2022 đạt 34 giải; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp đạt 99,75%; điểm trung bình chung các môn thi là 7,021 điểm, xếp hạng 03/63 tỉnh, thành phố.

Trong hoạt động y tế, Tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung triển khai thần tốc tiêm chủng vắc-xin bảo đảm an toàn, hiệu quả và làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên cổng thông tin quốc gia; hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3, đẩy mạnh tiêm mũi thứ 4 và tiêm chủng cho trẻ em. Theo số liệu của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến ngày 14/12/2022, ghi nhận 96.116 ca mắc Covid-19, gồm: 96.107 ca mắc cộng đồng và 09 trường hợp nhập cảnh. Đã thực hiện tiêm 7,5 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó: mũi 1: 2,9 triệu liều, mũi 2: 2,5 triệu liều, mũi 3: 1,8 triệu liều và mũi 4: 399,9 nghìn liều.

CSSK (Cục Thống kê tỉnh Bình Dương)

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *