T7. Th6 15th, 2024

Bình Định: Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Quyết định số 879/QĐ-TCTK về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30) của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã và đang từng bước triển khai các nội dung công việc được phân công, chỉ định theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Kịp thời ban hành các văn bản trên cơ sở thực hiện CLTK 21-30

Căn cứ các Quyết định, Công văn hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030, Cục Thống kê đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 2498/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bình Định, với thành phần tham gia là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh là Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định là Phó trưởng ban thường trực và các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Sau khi thành lập Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chiến lược, Cục Thống kê đã bám sát nội dung hướng dẫn tại Công văn 2604/BKHĐT-TCTK ngày 20 tháng 4 năm 2022 về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định, lấy ý kiến sở ngành để hoàn thiện dự thảo.

Cục Thống kê đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 2770/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Một số kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện CLTK 21-30 của tỉnh Bình Định

Một là, hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực

Triển khai thực hiện Quyết định số 79/QĐ-CTK ngày 13/01/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13, Cục Thống kê đã triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Tuyên truyền Luật 01/2021/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Quyết định 1169/QĐ-TCTK ngày 17/12/2021 của Tổng cục Thống kê về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thông qua các cuộc tập huấn, hội thảo và các cuộc thi tìm hiểu Luật Thống kê.

Bình Định: Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tổ công tác chuyên ngành của Tỉnh làm việc với UBND huyện Tây Sơn

Hai là, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê

Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh ký Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc ban hành biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định; Căn cứ số liệu tính toán, dự báo của Cục Thống kê về Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp huyện, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định 19/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tốc độ tăng Tổng giá trị sản phẩm của từng huyện theo từng ngành kinh tế. Từ đó, UBND tỉnh Bình Định cũng ban hành Công văn số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023 về thông báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ba là, hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu

Hầu hết các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thu thập thông tin bằng hình thức CAPI, phần mềm trên trang web, do đó, công tác xử lý, nhập tin phiếu điều tra, tổng hợp số liệu đầu ra tuân thủ chặt chẽ theo quy định của Tổng cục Thống kê. Tất cả các lĩnh vực điều tra thường xuyên đã sử dụng phần mềm để xử lý, tổng hợp.

Trên cơ sở biểu mẫu Quyết định số 3656/QĐ-UBND, Sở Thông tin truyền thông đã xây dựng phần mềm nhập tin và tổng hợp số liệu 11 huyện, thị xã, thành phố phục vụ đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý IV/2022 và năm 2022. Hiện, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đang là đơn vị thực hiện thí điểm phần mềm báo cáo tần suất nhanh cho cấp xã, huyện, tỉnh.

Một số thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện CLTK21-30

Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành; sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kịp thời của Tổng cục Thống kê trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cục Thống kê Bình Định với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên bám sát chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê về thực hiện Kế hoạch của Chiến lược phát triển thống kê để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chiến lược. Trong năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã có Kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam năm 2023 tỉnh Bình Định, trong đó chú trọng các nội dung chính như:

– Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 79/QĐ-CTK ngày 13/01/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

– Thực hiện Chương trình điều tra thống kê Quốc gia theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành.

– Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Góp ý hoàn thiện biểu mẫu báo cáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Xây dựng kế hoạch và thực hiện mở lớp tập huấn thực hiện báo cáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cho các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố; thành ủy, thị ủy, huyện ủy; các phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Cục, Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thị, xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

– Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023-2025, Cục Thống kê đã biên soạn bài giảng cho cán bộ công chức cấp xã gồm các nội dung như: Những vấn đề chung về thống kê cấp xã; Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê ngày 12/11/2021; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Chương trình điều tra thống kê Quốc gia theo Quyết định số 03/2023/QĐ- TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hướng dẫn sử dụng phần mềm tần suất nhanh báo cáo thống kê cấp xã (phần mềm do Tổng cục Thống kê triển khai thí điểm tại Bình Định).

– Triển khai thực hiện Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định, Cục Thống kê đã thực hiện rà soát, phân bổ số liệu thống kê kinh tế – xã hội cấp huyện giai đoạn 2015-2022, từ năm 2023 thực hiện phân bổ theo quý, có so sánh cùng kỳ năm 2022.

– Thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định Chế độ báo cáo ngành Thống kê, trong năm 2023, Cục Thống kê thực hiện ký kết các Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định; Rà soát Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với các Sở, ngành như: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.

Việc ký kết Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê tỉnh Bình Định với các Sở, ban, ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin đầu vào phục vụ công tác làm báo cáo theo Kế hoạch thông tin TCTK giao; đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của các cấp lãnh đạo địa phương; góp phần từng bước bảo đảm tính thống nhất giữa số liệu của Cục Thống kê và số liệu của các Sở, ban, ngành, địa phương, nâng cao hiệu quả, chất lượng số liệu thống kê.

– Tiếp tục thực hiện thí điểm phần mềm báo cáo tần suất nhanh cho cấp xã, huyện, tỉnh.

– Thực hiện Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

 Nguyễn Thị Mỹ
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Nguồn: Con số & sự kiện/Tổng cục Thống kê.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *