T3. Th7 23rd, 2024

Triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Hà Tĩnh

thống kê là gì, timviec365.com

Nhằm thực hiện Chiến lược xây dựng và phát triển Ngành Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, trong năm 2022, Ngành Thống kê Hà Tĩnh đã tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả Luật Thống kê, nghị định, Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Nhà nước tại địa phương, Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND về nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, Chỉ thị 07/CT-TTg, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành hơn 14 lượt văn bản, bao gồm:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 về nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Quyết định số 1767 QĐ/UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

3. Quyết định số 2498 QĐ/UBND ngày 09/12/2022 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

4. Quyết định số 2745 QĐ/UBND ngày 30/12/2022 Về việc phân công các chỉ tiêu trong Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

5. UBND tỉnh đã có Công văn số 3364/ UBND-TH3 ngày 23/6/2022 về việc thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg, Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác thống kê Nhà nước; giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

6. UBND tỉnh ban hành Công văn số 5001/UBND-TH3 ngày 08/9/2022 về việc điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã;

7. UBND tỉnh ban hành Công văn số 5237 UBND-TH3 ngày 19/9/2022 gửi các Sở, ban, ngành và UBND dân cấp huyện tham gia xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê.

8. UBND tỉnh ban hành Công văn số 5615 UBND-TH3 ngày 05/10/2022 về nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ chỉ đạo điều hành phát triển kinh-tế xã hội hàng năm của chính quyền địa phương.

9. UBND tỉnh ban hành Công văn số 6111/UBND-TH3 ngày 26/10/2022 về việc đăng lý làm việc với Tổng cục Thống kê.

10. UBND tỉnh ban hành Công văn số 6591/UBND-TH3 ngày 17/11/2022 về việc rà soát, cập nhật cung cấp số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và biên soạn chỉ tiêu GRDP.

11.  Chi bộ Cục Thống kê Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch số 104/KH-CB ngày 18/02/2022 sinh hoạt chuyên đề năm 2022 với các văn bản pháp luật thống kê[1];

12. Kế hoạch số 45/KH-CTK ngày 14/02/2022 của Cục Thống kê Hà Tĩnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2022;

13. Kế hoạch số 118/CTK-KH ngày 29/3/2022 của Cục Thống kê về tuyên truyền pháp luật về thống kê, Chỉ thị số 04/CT-UBND; mỗi năm, Lãnh đạo Cục Thống kê phấn đấu làm việc với thường trực cấp ủy, Lãnh đạo UBND và các ngành cấp huyện, cấp xã ít nhất từ 3 đơn vị cấp huyện trở lên.

14. Để thực hiện các văn bản nêu trên, Cục Thống đã ban hành Công văn số 127/CV-CTK ngày 04/4/2022 về việc đăng ký làm việc gửi UBND huyện Hương Khê là đơn vị chọn làm Điểm phổ biến pháp luật thống kê, các nghị định, chỉ thị về hoạt động thống kê.

Ngoài ra, UBND tỉnh, Cục Thống kê đã ban hành các văn bản phối hợp với các ngành trong việc rà soát số liệu, chuẩn bị báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trước các kỳ họp, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết quả đạt được

Trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản luật, nghị định, Chỉ thị của Thủ tướng, Chỉ thị của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn, UBND các huyện đã chủ động phối hợp với Ngành Tư pháp và Cục Thống kê tỉnh để triển khai quán triệt Luật Thống kê, Chỉ thị 07/CT-TTg và Chỉ thị 04/CT-UBND và Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT về điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến cấp xã và các văn bản pháp luật khác.

Thứ nhất, có 8/13 huyện, thị, thành phố đã tổ chức triển khai quán triệt Luật Thống kê sửa đổi 2021, Nghị định số 95/2016 và Nghị định 100/2021/NĐ-CP Sửa đổi bổi sung một số điều của Nghị định 95/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Chỉ thị 07/CT-TTg, Chỉ thị 04/CT-UBND và các văn bản pháp luật liên quan thông qua 10 lớp học với 1.284 lượt cán bộ cấp huyện, cấp xã[2] tham gia.

Thứ hai, năm 2022, ngành Thống kê thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và nhiều cuộc điều tra lớn nhỏ. Trong đó phải kể đến hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã phục vụ hội nghị, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hội đồng nhân dân các cấp; điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT.

Thứ ba, tuyên truyền pháp luật về thống kê, Luật Thống kê, phổ biến thông tin thống kê được đẩy mạnh đã góp phần tăng cường chất lượng công tác thống kê Nhà nước tại địa phương. Việc hỗ trợ, in, phát hành niên giám thống kê ở cấp huyện năm 2022 đạt 12/13 huyện, tăng 9 huyện so với năm 2022. Đây có thể nói là “đặc sản” của ngành Thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp.

Thứ tư, Uỷ ban nhân tỉnh giao cho Cục Thống kê chủ trì một số nhiệm vụ quan trọng, như chủ trì tổ chức hội nghị rà soát số liệu với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn; chủ trì tổ chức chỉ đạo điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ năm, tại các cuộc họp UBND tỉnh, họp Ban chấp hành tỉnh ủy, họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đều trích dẫn, sử dụng  “số liệu Tổng cục Thống kê công bố”.

Thứ sáu, thông qua triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê, các nghị định, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức từ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Có thể nói, việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản Luật Thống kê, các nghị định, chỉ thị về công tác thống kê là khâu trung gian đưa lý luận vào thực tiễn; Qua thực tế triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg tại tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thống kê là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên trong qua trình triển khai còn bộc lộ một số khó khăn như sau:

1. Để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thống kê, các nghị định, chỉ thị, thông tư hướng dẫn về hoạt động thống kê một cách thường xuyên, liên tục hàng năm ở các cấp và cấp huyện, cấp xã là rất khó do phải bố trí thời gian; phải phối hợp, lồng ghép với các ngành, Hội đồng giáo dục pháp luật các cấp.

2. Phổ biến các văn bản pháp luật về thống kê, phổ biến thông tin thống kê, trong đó có niên giám thống kê cấp huyện gạp vướng mắc về kinh phí in, giấy phép xuất bản.

3. Số lượng cán bộ công chức thiếu, trong khi khối lượng công việc tương đối nhiều trong khi cần phải có nghiên cứu chuyên sâu; có sự sắp xếp thời gian phù hợp với các ngành.

Trong quá trình thực hiện, xuất phát từ thuận lợi, khó khăn, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh rút ra bài học sau:

1. Cần phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, đề ra được mục tiêu, tầm nhìn; sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách, những việc làm mới; quyết liệt, làm điểm rồi rút kinh nghiệm.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ phận tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết; nghiên cứu tài liệu; hướng dẫn, quán triệt nội dung cô động, đúng trọng tâm, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan.

3. Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt các văn bản về Luật Thống kê.

Một số kiến nghị:

1. Ngoài việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về thống kê, Luật Thống kê, các nghị định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn được tổ chức trực tiếp; đề nghị tổ chức theo hình thức online, thành lập ban tổ chức ở cấp Tổng cục; sơ kết cuộc thi tìm hiểu theo tháng, quý và năm.

2. Đề nghị đăng ký bổ sung đủ chỉ tiêu thi tuyển, đủ biên chế, tăng cường nguồn lực về con người nhằm đáp ứng nguồn lực cho phát triển thống kê cũng như tuyền truyền phổ biến pháp luật về thống kê.

3. Để tăng cường công tác thống kê Nhà nước theo Chỉ thị 07/CT-TTg trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cấp xã; ngoài việc tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh;…đề nghị Tổng cục tổ chức chọn làm điểm, hội thảo, rút kinh nghiệm; thẩm định nội dung tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cấp xã theo Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Đề nghị các đơn vị Tổng cục đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg tại Công văn số 1034/TCTK-TKTH ngày 18/7/2022 của Tổng cục Thống kê về thực hiện Chỉ thị 7/CT-TTg[3].

                                                                                            Trần Thanh Bình
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh


[1] Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia năm 2021; Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của BKHĐT Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam; Thông tư 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của BKHĐT Quy định Hệ thống kê chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

[2] Thông báo số 304/TB-TCTK ngày 30/11/2022 của TCTK về Kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê tại Cục Thống kê Hà Tĩnh: UBND huyện Hương Sơn 01 lớp, 200 người; UBND huyện Hương Khê 01 lớp, 70 người; UBND huyện Vũ Quang 01 lớp, 70 người; UBND huyện Cẩm Xuyên 01 lớp, 258 người; thị xã Hồng Lĩnh 2 lớp 155 người; huyện Thạch Hà 1 lớp, 214 người; huyện Kỳ Anh 2 lớp 182 người, thị xã Kỳ Anh 1 lớp 135 người.

[3] Hiện còn 04 nội dung: (i) Sửa đổi bổ sung QĐ 10/2020/QĐ-TTg; (ii)Hệ thống CNTT, báo cáo nhanh trực tuyến; (iii) Rút ngắn thời gian thu thập, tổng hợp; (iv) Phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu UBND cấp tỉnh trong việc tập huấn, bồi dưỡng nghiêp vụ thống kê sở ngành và thống kê cấp xã.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *