T2. Th6 17th, 2024

Chi bộ Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề công tác năm 2023.

Ngày 22/3/2023, Chi bộ Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Đồng- Bí thư Chi bộ- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động Cơ quan Cục thống kê Ninh Bình tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong Cơ quan:

            – Gương mẫu và chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan.

           – Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh: Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

               – Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đều phải được xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng tính chất, mức độ và hành vi hậu quả đã xẩy ra. Công khai, nghiêm minh việc khen thưởng, kỷ luật trong thực thi công vụ.

              – Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thực hiện việc chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện theo công việc đã phân công.

             – Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Luật Cán bộ, công chức; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi công việc; không lùi bước trước khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao; không để sảy ra sai sót do lỗi chủ quan.

            – Tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xẩy ra trong giải quyết công việc do lỗi chủ quan của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác.

            –  Có ý thức xây dựng cơ quan đoàn kết, vững mạnh. Có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời.

           – Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

           – Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động chủ động đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ; tích cực đề xuất sáng kiến và giải pháp mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

           – Mỗi Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết thực tế.

          – Thực hiện triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn: phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh (i-office), phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Tổng cục Thống kê (e-office); phần mềm quản lý công việc (Taskgov); các trang điều hành tác nghiệp điều tra thống kê theo đúng Phương án của Tổng cục Thống kê;

           Tại Hội nghị đã có 8 ý kiến tham luận của 5 tổ đảng và đảng viên trong Chi bộ.

Một số hình ảnh của Hội nghị Chuyên đề

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *