T2. Th6 17th, 2024

Hải Phòng: Kiên quyết thay thế các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Phòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố (trước hết là của người đứng đầu) trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố tăng cường trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo điều hành việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và địa phương; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định, được phân cấp, uỷ quyền và được cấp trên giao.

Theo đó, khẩn trương rà soát, kiểm tra và quyết định các công việc theo thẩm quyền, không trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố những công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; không được chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác giải quyết; không được giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khác; phải trả lại ngay các hồ sơ, công việc hoặc văn bản xin ý kiến nếu không thuộc chức năng, nhiệm vụ xử lý của cơ quan, đơn vị mình.

Đối với công việc theo quy định phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thì chủ động, tích cực lấy ý kiến của đúng cơ quan, đơn vị cần xin ý kiến. Không được lạm dụng việc lấy ý kiến tham gia để né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, giải quyết công việc.

Khi trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định các công việc theo quy định, nếu chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan về những nội dung chủ yếu của văn bản trình thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình văn bản có trách nhiệm chủ động làm việc để trao đổi, thống nhất với cơ quan, đơn vị chưa thống nhất về nội dung, bảo đảm khi trình hồ sơ công việc lên UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tất cả các nội dung đã được thống nhất theo đúng quy định và Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết, trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các công việc được giao, đặc biệt là các công việc trọng tâm, trọng điểm, các dự án, các nhiệm vụ, công việc đã quá hạn, bị chậm trễ.

Tổ chức rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thẩm quyền, cá thể hoá quyền hạn, trách nhiệm của tập thể với cá nhân người đứng đầu (bảo đảm đúng nguyên tắc Thủ trưởng) trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; cắt giảm, đơn giản hoá quy trình, thủ tục giải quyết công việc, hạn chế tối đa việc giao nhiều bộ phận, cung cấp lãnh đạo duyệt văn bàn nhưng trách nhiệm, hiệu quả không cao, phát sinh thêm quy trình thủ tục, thời gian giải quyết công việc bị kéo dài.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có năng lực hạn chế, yếu kém hoặc có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trì trệ, không dám làm các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền được giao thì kiên quyết thay thế, điều chuyển sang công việc khác, nếu vi phạm thì xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, đám nghĩ, dám làm, quyết liệt, chủ động. sáng tạo trong công việc, vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, báo cáo UBND thành phố các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Phối hợp với Chánh Thanh tra thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát, chủ động thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có năng lực hạn chế, yếu kém hoặc có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trì trệ, không dám làm các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền được giao; kiểm tra, thanh tra công vụ nếu phát hiện vi phạm thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Trâm Bầu

Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *