T7. Th6 15th, 2024

Inforgrapphics Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình tháng Một năm 2023

Năm 2023 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức khi lạm phát kéo dài, lãi suất tăng, thị trường việc làm suy yếu và những bất ổn về chính trị… Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua; các cấp, các ngành, các đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh ngay từ những ngày đầu năm. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: https://thongkeninhbinh.gov.vn

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *